Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện

THỨ HAI, 14/11/2022 08:15:32

Thời quan qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (ảnh tư liệu)

Với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã có nhiều chuyển biến, kết quả rõ nét.

Làm tốt công việc đột phá

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai trong toàn Đảng bộ. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ cũng là một công việc đột phá mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ này.

Cùng với thực hiện công việc đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hằng năm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đều lựa chọn, đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ 1 đến 2 công việc để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dứt điểm trong từng năm. Năm 2022, cùng với công việc đột phá của tập thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chỉ đạo và phê duyệt 12 công việc đột phá, sáng tạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối nhằm tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cũng đã đăng ký và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt 2 nội dung công việc đột phá để thực hiện dứt điểm trong năm. Chỉ tính riêng trong năm 2022, các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ đã lựa chọn, đăng ký 134 công việc đột phá để tập trung thựchiện. 

Việc thực hiện các công việc đột phá được gắn chặt với phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị, trong toàn Đảng bộ đã có 72 tập thể, 740 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, ghi vào Sổ “người tốt, việc tốt”; 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: “Các công việc đột phá của cá nhân, tập thể đều nhằm khắc phục khuyết điểm, hạn chế, bức xúc nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Việc phê duyệt, giao nhiệm vụ và theo dõi thực hiện được phân cấp rõ ràng. Kết quả thực hiện công việc đột phá là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên”.


Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có nhiều đổi mới. Trong ảnh: Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giám sát tại Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh

Nâng cao chất lượng hoạt động

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Bám sát định hướng của Trung ương và Tỉnh ủy, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở từng cấp ủy đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh còn tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức các lớp theo từng ngành, lĩnh vực, cho từng đối tượng cụ thể đã góp phần nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến trong công tác. 

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cũng có nét mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2022 Đảng ủy Khối đã tham mưu, đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cho rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; phê duyệt quy hoạch cấp ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của 100% số chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Việc này giúp cho cấp ủy cơ sở và Đảng ủy Khối chủ động được nguồn nhân sự để bổ sung, kiện toàn khi có sự biến động, đồng thời chuẩn bị sớm một bước nguồn nhân sự cấp ủy cơ sở cho nhiệm kỳ 2025-2030.
 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2022

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cũng được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện ngày càng nền nếp, chất lượng hơn. Ngoài chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban chuyên môn, Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng chương trình kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở đảng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Đối tượng kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối không chỉ tập trung vào các đối tượng cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên ở cơ sở, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình giám sát đối với các ban chuyên môn và đồng chí trưởng ban chuyên môn của Đảng ủy Khối. 

Kết quả công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh thời gian qua cho thấy trên từng lĩnh vực đều có những cách làm sáng tạo, hiệu quả khác nhau và tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện. Những kết quả đó là tiền đề và động lực quan trọng để Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiếp tục ra sức thi đua, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.
HOÀNG BIÊN