Thiếu thuốc, thủ trưởng cơ sở y tế công lập chịu trách nhiệm

THỨ NĂM, 06/10/2022 10:16:09

Việc tổ chức mua sắm phải được thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh lãng phí.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Sử dụng thiết bị máy móc trong chăm sóc bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Hải Dương
Ảnh: Đức Thành
Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức mua sắm thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh theo đúng thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại đơn vị. Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh công lập chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế tại đơn vị. 

Việc tổ chức mua sắm phải được thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình mua sắm; chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để hướng dẫn, giải quyết...

Theo đại diện Sở Y tế, hiện các cơ sở y tế công lập của tỉnh chưa xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh cho người dân. Danh mục thuốc theo kết quả đấu thầu năm 2021-2022 cơ bản đủ cho các cơ sở sử dụng đến hết tháng 3.2023.

BM